Algemene voorwaarden

*alle prijzen weergegeven op deze website zijn exclusief BTW*

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Beleef Uw Feest.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Beleef Uw Feest en de klant.

Artikel 3: Offertes en Overeenkomsten

3.1 Alle offertes van Beleef Uw Feest zijn vrijblijvend en geldig gedurende de termijn zoals vermeld in de offerte.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte schriftelijk accepteert of op het moment dat Beleef Uw Feest begint met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4: Huurperiode

4.1 De huurperiode gaat in op het moment van levering van de goederen en eindigt op het moment van retournering door de klant, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Bij overschrijding van de overeengekomen huurperiode is de klant gehouden de extra huurkosten te voldoen volgens de geldende tarieven van Beleef Uw Feest.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Beleef Uw Feest gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 6: Annulering

6.1 Bij annulering door de klant binnen 10 dagen voor de afgesproken leverdatum, is de klant gehouden 50 procent van de overeengekomen huursom te betalen.

6.2 Bij annulering door de klant op de dag van levering is de klant gehouden het volledige huurbedrag te voldoen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en Schade

7.1 De klant is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde goederen gedurende de huurperiode.

7.2 Beleef Uw Feest is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens het gebruik van de gehuurde goederen.

Artikel 8: Overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft Beleef Uw Feest het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 9: Toepasselijk Recht

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Beleef Uw Feest en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Beleef Uw Feest is gevestigd.